تصويب نامه در خصوص تخصيص مبلغ مورد اشاره به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق تأمين تجهيزات و امكانات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,07,25

هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۷ /۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱ - مبلغ چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ريال به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق تأمين تجهيزات و امكانات مربوط در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

۲ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي، گزارش نحوه هزينه كرد اعتبار مذكور را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور