اختصاص مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ريال به بانك كشاورزي براي تأمين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (2317) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ريال به بانك كشاورزي براي تأمين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (۲۳۱۷) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام
مصوب 1397,07,22

هيئت وزيران در جلسه ۲۲ /۷ /۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۸ /۵) ريال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ -، براي تأمين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (۲۳۱۷) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام از بانك كشاورزي ناشي از بارش برف سنگين و طوفان مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۵، از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور