تصويب نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ريال براي تامين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (2317) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ريال براي تامين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (2317) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام
مصوب 1397,07,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /7 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون (000 /000 /408 /5) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي تأمين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري شركت تعاوني (2317) سپيد مرغ آريا واقع در شهرستان ملكشاهي استان ايلام از بانك كشاورزي ناشي از بارش برف سنگين و طوفان مورخ 18 /11 /1395، از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور