تصويب نامه درخصوص تامين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تامين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان مديريت بحران كشور
مصوب 1397,07,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /7 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، جهت تأمين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان مديريت بحران كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور