اختصاص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال به منظور جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و روستايي و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از زلزله شهرستان جاجرم استان خراسان شمالي و اختصاص تسهيلات بانكي ارزان قيمت به آسيب ديدگان

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال به منظور جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و روستايي و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از زلزله شهرستان جاجرم استان خراسان شمالي و اختصاص تسهيلات بانكي ارزان قيمت به آسيب ديدگان
مصوب 1397,07,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /7 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /27) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از زلزله شهرستان جاجرم استان خراسان شمالي، به شرح جدول زير در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

دستگاه اجرايي

تعداد واحد خسارت ديده

مبلغ هر واحد

نوع اعتبار

ميزان اعتبار

جمع

1

كمك بلاعوض معيشتي براي هر خانوار آسيب ديده

دستگاه هاي اجرايي استان

380

20

هزينه اي

600 /7

600 /27

2

كمك بلاعوض جهت تعمير اماكن مسكوني روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

85

20

700 /1

3

كمك بلاعوض جهت بازسازي اماكن مسكوني روستايي

295

50

750 /14

4

هزينه هاي آواربرداري و خدمات مديريت طرح

-

-

550 /3

2 – مبلغ يكصد و بيست و هشت ميليارد و دويست ميليون (000 /000/ 200 /128) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استانداري بين آسيب ديدگان ناشي از زلزله استان خراسان شمالي با ضمانت زنجيره اي به منظور بازسازي اماكن مسكوني روستايي و شهري به شرح جدول زير پرداخت مي شود. بدهي و معوقات احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

دستگاه اجرايي

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

295

300

500 /88

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي

2

تعمير اماكن مسكوني روستايي

85

120

200 /10

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

3

تأمين لوازم خانگي (معيشتي) اماكن مسكوني

دستگاه اجرايي استان

295

100

500 /29

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنجساله

جمع كل

200 /128

3 – سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور