بخشنامه در خصوص محكومين تأديه مهريه براساس تعداد سكه طلا

مصوب 1397/07/22 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه قوه قضاييه درخصوص محكومين تاديه مهريه براساس تعداد سكه طلا
مصوب 1397,07,22

مدير كل محترم تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري
سلام عليكم
با احترام تصوير بخشنامه شماره 100 /34859 /9000 مورخ 22 /07 /97 رياست محترم قوه قضائيه در خصوص "محكومين تاديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلا" جهت استحضار به پيوست ايفاد مي گردد.

محسن محدث
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه


شماره:100 /34859 /9000
تاريخ: 22 /7 /1397
رؤساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور
نظر به برخي گزارش هاي واصله تعدادي از محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلاي تعيين شده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن توان پرداخت را نداشته و به همين جهت در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به زندان معرفي مي شوند. بدين وسيله مقرر مي دارد؛ ترتيبي اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي نسبت به درخواست تعديل كه از سوي زوج تقديم مي گردد رسيدگي و مهلت هاي تأديه سكه را متناسب با وضعيت مالي محكوم عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن آنان جلوگيري به عمل آيد.
ضمناً آمار پرونده هاي موضوع اين بخشنامه به صورت فصلي به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئوليت اجراي اين بخشنامه به عهده رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
صادق آملي لاريجاني