بخشنامه در خصوص محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلا

مصوب 1397/07/22 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلا
مصوب 1397,07,22

رؤساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور
نظر به برخي گزارش هاي واصله تعدادي از محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلاي تعيين شده به علت افزايش غيرمتعارف قيمت آن توان پرداخت را نداشته و به همين جهت در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به زندان معرفي مي شوند. بدين وسيله مقرر مي دارد؛ ترتيبي اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگي نسبت به درخواست تعديل كه از سوي زوج تقديم مي گردد رسيدگي و مهلت هاي تأديه سكه را متناسب با وضعيت مالي محكومٌ عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از زنداني شدن آنان جلوگيري به عمل آيد.
ضمناً آمار پرونده هاي موضوع اين بخشنامه به صورت فصلي به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئوليت اجراي اين بخشنامه به عهده رئيس كل دادگستري استان مي باشد.

رئيس قوه قضائيه – صادق آملي لاريجاني