تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.