تصويب نامه در خصوص صدور مجوز سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص صدور مجوز سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي
مصوب 1397,07,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /7 /1397 به پيشنهاد شماره 121455 مورخ 8 /7 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب كرد:
مسافرت وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور