تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396
مصوب 1397,11,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 7/ 11/ 1397 به پيشنهاد شماره 3898/ 10/ 972 مورخ 13/ 8/ 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب كرد:

1ـ صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي مربوط به سال­ مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 به شرح صورتجلسه مورخ 26/ 4/ 1397 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي باشد، تأييد مي شود.

2ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1396 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي ـ مورخ 26 / 4/ 1397

پيرو دعوتنامه شماره 1765/ 20/ 972 مورخ 23/ 4/ 1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1396 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در تاريخ 26/ 4/ 1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره 2 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد. اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي انزلي، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

2ـ در خصوص بند 5 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

3ـ در خصوص بند 6 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

4ـ در خصوص بند 7 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تعيين تكليف موضوع (تمديد مدت عضويت يا معرفي عضو جايگزين) حداكثر تا تاريخ 30/ 5/ 1397 اقدام نمايد.

5 ـ در خصوص بند 8 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در رابطه با اقدامات قانوني صورت گرفته در راستاي احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه مدارك و مستندات لازم را جهت بررسي در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني قرار داده و اقدامات حقوقي لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقي مانده تا حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 7/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

6 ـ در خصوص بند 9 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

7ـ در خصوص بند 10 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

8 ـ در خصوص بند 11 گزارش (ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

9ـ با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/ 5/ 1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

10ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

11ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.

* با توجه به بند 7 ـ 2 صفحه 7 صورتهاي مالي مقرر شد حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان گزارشي در رابطه با عبارت درآمدهاي عملياتي در تطبيق با بودجه مصوب سازمان هاي مناطق و استانداردهاي حسابرسي بررسي هاي لازم را انجام و در صورت لزوم اصلاحات لازم در گزارش را به عمل آورد.

* در خصوص افزايش سرمايه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگي با حسابرس مستقل گزارش توجيهي لازم جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده سازمان را به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.