تصويب نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي
مصوب 1397,11,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 7 / 11 / 1397 به پيشنهاد شماره 3898 / 10 / 972 مورخ 13 / 8 / 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- تصويب كرد:

1(اصلاحي 11/01/1398)- ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي و همچنين تجهيزات و دستگاه هاي مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري – صنعتي داراي پروژه هاي مشابه با رعايت ساير مقررات مربوط و با رعايت ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391- مجاز مي باشد.

2- مصاديق و تعداد خودروها، موتورسيكلت ها، تجهيزات و دستگاه هاي مربوط توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه و بودجه كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري