تصويب نامه در خصوص ورود خودرو و موتور سيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ورود خودرو و موتور سيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي
مصوب 1397,11,07

هيئت وزيران در جلسه 7 / 11 / 1397 به پيشنهاد شماره 3898 / 10 / 972 مورخ 13 / 8 / 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- تصويب كرد:

1- ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي و همچنين تجهيزات و دستگاه هاي مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري – صنعتي داراي پروژه هاي مشابه با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد.

2- مصاديق و تعداد خودروها، موتورسيكلت ها، تجهيزات و دستگاه هاي مربوط توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان برنامه و بودجه كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور