اصلاح بند (6) تصويبنامه شماره 131073/ت49558هـ مورخ 1392/07/28 (موضوع قرارداد انتقال سهام)

مصوب 1393/08/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (6) تصويبنامه شماره 131073/ت49558هـ مورخ 1392/07/28 (موضوع قرارداد انتقال سهام)
مصوب 1393,08,28

هيئت وزيران در جلسه 28/ 8/ 1393 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير جايگزين بند (6) تصويب نامه شماره 131073/ت49558هـ مورخ 28/ 7/ 1392 مي گردد:
6- سازمان خصوصي سازي موظف است در قرارداد انتقال سهام موضوع اين تصويب نامه، واگذاري سهام ظرف سه سال از زمان انتقال قطعي هرگروه از سهام بنگاه هاي موضوع اين تصويب نامه را با صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد شرط و وكالت بلاعزل خود براي واگذاري پس از مدت سه سال در انجام شرط مذكور را پيش بيني كند به ترتيبي كه قبل از پايان سه سال، صندوق ياد شده بتواند راساً نسبت به واگذاري سهام منتقل شده اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور