موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تامين كسري تعهدات صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد از سهام، اموال، پروانه بهره برداري معادن و حقوق مالكانه برخي از شركتهاي دولتي

مصوب 1392/07/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تامين كسري تعهدات صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد از سهام، اموال، پروانه بهره برداري معادن و حقوق مالكانه برخي از شركتهاي دولتي
مصوب 1392,07,17با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/ 7/ 1392 بنا به پيشنهاد شماره 80013 مورخ 5/ 6/ 1392 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد وزيران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند (15- 27) قانون بودجه سال 1392 كل كشور تصويب نمود:

1- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) موظف است براي تأمين كسري تعهدات صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد، معادل يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 125) ريال از سهام، اموال، پروانه بهره برداري معادن و حقوق مالكانه شركت هاي موضوع تصويب نامه هاي شماره 141598/ت45352هـ مورخ 22/ 7/ 1391 و اصلاحيه آن، موضوع تصويب نامه شماره 19036/ت45352هـ مورخ 3/ 2/ 1392، شماره 30718/ 91/ م/ ت47864هـ مورخ 29/ 9/ 1391 و شماره 232363/ت45352هـ مورخ 25/ 11/ 1391 را به صورت مستقيم از تاريخ ابلاغ تصويب نامه هاي ياد شده عيناً به قيمتي كه در هيئت واگذاري تعيين مي گردد، منتقل نمايد و از آن تاريخ حقوق مالكانه سهام (سود سهام) به آن صندوق واگذار مي گردد.

2- قراردادهاي شماره 29820/ 40 مورخ 6/ 12/ 1391 و شماره 29819/ 40 مورخ 6/ 12/ 1391 منعقده شده بين سازمانهاي خصوصي سازي و تأمين اجتماعي در اجراي تصويب نامه هاي مذكور و قراردادهاي ناشي از آنها، توسط طرفين اقاله مي شود و سازمان خصوصي سازي موظف است از تاريخ ابلاغ آن تصويب نامه ها نسبت به واگذاري سهام شركتهاي موضوع بند (1) به صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد اقدام نمايد.

3- وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت موظفند نسبت به رفع موانع آماده سازي و قيمت گذاري موارد موضوع اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آن اقدام نمايند و سازمان خصوصي سازي نيز موظف است ظرف دو ماه نسبت به انجام تكاليف مذكور در بند (1) اقدام نمايد.

4- رديف (6) جدول شماره (1) موضوع بند (2) تصويب نامه شماره 141598/ت45352هـ مورخ 22/ 7/ 1391 حذف مي گردد.

5- واگذاري سهام موضوع اين تصويب نامه منوط به تأييد سازمان حسابرسي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.


6(اصلاحي 28ˏ08ˏ1393)
- سازمان خصوصي سازي موظف است در قرارداد انتقال سهام موضوع اين تصويب نامه، واگذاري سهام ظرف سه سال از زمان انتقال قطعي هرگروه از سهام بنگاه هاي موضوع اين تصويب نامه را با صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد شرط و وكالت بلاعزل خود براي واگذاري پس از مدت سه سال در انجام شرط مذكور را پيش بيني كند به ترتيبي كه قبل از پايان سه سال، صندوق ياد شده بتواند راساً نسبت به واگذاري سهام منتقل شده اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور