قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1379

مصوب 1392/02/03 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1379

موضوع استفساريه:
آيا مراد قانونگذار از عبارت «افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌ آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء (1) بند (ب) اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 30 /11 /1379 مجلس شوراي اسلامي داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در يك يا چند شغل زيان‌ آور در يك يا چند كارگاه است؟

پاسخ مجلس:
بلي، توالي اشتغال به قوت خود باقي است.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ11 /2 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني