تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس، مربوط به سال مالي منتهي به 29 /12 /1396

مصوب 1397/09/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص صورتهاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس، مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 96
مصوب 1397,09,28

هيئت وزيران در جلسه 28 / 9 / 1397 به پيشنهاد شماره 3898 / 10 / 972 مورخ 13 / 8 / 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:

1- صورت هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1396 به شرح صورتجلسه مورخ 31 / 4 / 1397 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

2- مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس، براي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين مؤسسه مذكور و سازمان ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس ـ مورخ 31/ 4/ 1397

پيرو دعوتنامه شماره 1908/ 20/ 972 مورخ 27/ 4/ 1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس در تاريخ 31/ 4/ 1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره ۲ دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد. اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي ارس، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در اينخصوص، با توجه به اينكه اسناد ذكر شده در گزارش مشمول گذشت زمان نبوده و همچنين اقدامات حقوقي جهت مطالبه آن ها از سوي سازمان در حال پيگيري مي باشد مقرر شد سازمان منطقه پيگيري حقوقي لازم را جهت احقاق حقوق سازمان به عمل آورد. همچنين مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تسويه حساب بدهي ها با واحدهاي ساخته شده بر اساس نظر كارشناس رسمي ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور محاسبه بهاي تمام شده اراضي، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف مابقي اراضي موجود و محاسبه قطعي بهاي تمام شده زمين و تعديل حساب ها اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):
در خصوص بندهاي ۱ـ ۷ و ۲ـ ۷: گزارش سازمان به استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت رعايت قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايد.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف پروژه هاي راكد و فاقد پيشرفت با رعايت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 / 8/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايند.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم به منظور تسويه و تعيين تكليف حسابهاي مذكور را به عمل آورده و ضمن اعمال تعديلات لازم در حسابهاي سازمان، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 7/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم در اجراي تكاليف تعيين شده در مجمع عمومي سال ۱۳۹۵ را به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 8/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگي با دبيرخانه و حداكثر تا تاريخ 30 / 9/ 1397 به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد. مسئوليت عدم رعايت بودجه مصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان مي باشد. همچنين مقرر شد مديريت برنامه ريزي و بودجه دبيرخانه شورايعالي در زمان تهيه و تنظيم بودجه پيشنهاد‌هاي سازمان هاي مناطق آزاد سرفصل هايي ‌نظير استهلاك و ذخيره سنوات را لحاظ نمايد.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (ساير مسئوليت‌هاي حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

۱۲ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شورايعالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شورايعالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ 11/ 5/ 1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

۱۳ـ مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

۱۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.