قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

مصوب 1390/06/29 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

موضوع استفساريه: آيا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب30 /11 /1379 سابقه پرداخت حق ‌بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (5 /1) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس: بلي، سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان ‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، يك و نيم (5 /1) سال محاسبه خواهد شد.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /7 /1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني