تصويب نامه هيات وزيران درخصوص تعيين وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي به ترتيب به عنوان دستگاه مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي افغانستان و پاكستان

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:


قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال زراعي 1382 – 1381
ريال / كيلوگرم


رديف

نام محصول

قيمت خريد تضميني محصولات زراعي براي سال زراعي 1382 – 1381

1

گندم٭

1500

2

گندم دوروم٭

1600

3

جو

1120

4

ذرت دانه ‌اي

1220

5

چعندر قند

355

6

پنبه وش٭

3450

7

دانه ‌هاي روغني

-

آفتابگردان

2650

سويا

2400

گلزا*

2830

گلرنگ

2700

8

سيب زميني

-

پاييزه

620

بهاره

640

طرح استمرار

720

9

پياز

-

پاييزه انباري

480

بهاره

490

طرح استمرار

520

10

حبوبات

-

لوبيا چيتي

2920

لوبيا قرمز

2650

لوبيا سفيد

2920

عدس

3050

نخود

2800

٭ميزان افت سن گندم و افت رطوبت و افت مفيد و غيرمفيد وش پنبه و دانه هاي روغني گلزا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.