‌اجراي تصويبنامه شماره 4198 مورخ 58/5/7 در خصوص پرداخت حق محروميت از مطب پزشكان در استانها

مصوب 1361/01/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجراي تصويبنامه شماره 4198 مورخ 58/5/7 در خصوص پرداخت حق محروميت از مطب پزشكان در استانها
مصوب 1361,01,18

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1361/1/18 بنا به پيشنهاد شماره 7505 مورخ 1360/11/24 وزارت بهداري تصويب نمودند. بوزارت مزبور و زير نظر مستقيم ‌وزير بهداري اجازه داده ميشود مفاد تصويبنامه شماره 4198 مورخ 58/5/7 هيأت وزيران را در خصوص پرداخت حق محروميت از مطب به پزشكان، ‌دندانپزشكان و داروسازان شاغل خدمت در شش استان محروم در هر يك از استانها و يا شهرستانهاي ديگر كشور كه ضروري تشخيص دهد به شرط انجام ‌اضافه‌كار بمورد اجرا گذارد.

نخست‌وزير – ميرحسين موسوي