آئين نامه جايزه ادبي جلال آل احمد

مصوب 1385/08/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين نامه جايزه ادبي جلال آل احمد
مصوب 1385,08,23با اصلاحات و الحاقات بعدي

براساس مصوبه جايزه ادبي جلال آل احمد (مصوب جلسه ۵۶۵ مورخ 21 /۴ /1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) آيين نامه جايزه ادبي جلال آل احمد به شرح زير تصويب مي شود:

ماده ۱ـ هدف:
هدف از اهداي جايزه ملي جلال آل احمد «ارتقاي زبان و ادبيات ملي- ديني» از رهگذر بزرگداشت پديدآورندگان آثار ادبي برجسته، بديع و پيشرو است.

تبصره - تنظيم ضوابط و ارائه مشوق هاي مربوط به جايزه مزبور بايد در راستاي توليد فكر ادبي- هنري اسلام گرا و تقويت روحيه انتقادي- علمي نسبت به ترجمه هاي موجود ادبي و هنري باشد.

ماده 2(اصلاحي 26/08/1394)ـ تعاريف:
آثاري كه در حوزة بررسي و انتخاب هيأت علمي و هيأت داوران قرار خواهد گرفت شامل داستان بلند و كوتاه، نقد ادبي و كتب مستندنگاري خواهد بود.

ماده ۳ـ اركان:
براساس ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۶۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي اركان اجرايي اين طرح عبارتند از: هيأت امناء، هيأت علمي، دبيرخانه.

ماده ۴ـ هيأت امناء:
هيأت امناي ستاد اهداي جايزه ملي جلال آل احمد عبارتند از:
اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عضو شوراي هنر.

تبصره - رياست هيأت امناء با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و دبيري آن (بدون حق رأي) به عهده معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

ماده ۵ـ وظايف هيأت امناء:

۱- ترسيم و تعيين خط مشي و سياستهاي كلي طرح جايزه ادبي جلال آل احمد.

۲- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارشهاي هيأت علمي طرح.

3(اصلاحي 26/08/1394)- تعيين اعضاي هيأت علمي طرح كه متشكل از دو كميته اصلي داستان و مستندنگاري خواهد بود.

۴- تصويب آيين نامه هاي داخلي و اجرايي و نيز معيارهاي ارزيابي آثار كه توسط هيأت علمي طرح، تدوين و تنظيم شده است.

ماده 6(اصلاحي 26/08/1394)ـ هيأت علمي:
هيأت علمي متشكل از نه نفر از نويسندگان و صاحب نظران در زمينه داستان، نقد ادبي، مستندنگاري است كه توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب و براي تأييد به هيأت امناء معرفي مي شوند.

تبصره (اصلاحي 26/08/1394)- دبير هيأت علمي با پيشنهاد و تأييد هيأت امنا انتخاب مي شود.

ماده ۷ـ وظايف هيأت علمي:

۱ـ۷ـ تدوين آيين نامه هاي داخلي و اجرايي و نيز معيارهاي ارزيابي آثار و ارسال آن براي تصويب به هيأت امناء.

2 (اصلاحي 26/08/1394)ـ7ـ تعيين و نصب هيأت سه نفره داوري در هر يك از حوزه هاي داستان، نقد ادبي، مستندنگاري مركب از متخصصين، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.

۳ـ۷ـ بررسي، تفكيك و طبقه بندي آثار رسيده به دبيرخانه. بدين صورت كه در صورت انطباق آثار با معيارهاي پيش بيني شده بررسي هاي اوليه انجام گرفته و سپس براي داوري نهايي به هيأت داوران ارجاع مي گردد.

تبصره - هرگونه اختلاف نظر ميان اعضاي هيأت علمي با رأي حداقل ۳ نفر از اعضاء تعيين تكليف مي شود.

۴ـ۷ـ تصميم گيري در مورد جوايز ويژه و بخش هاي جانبي.

ماده ۸ـ زمان و مكان برگزاري مراسم:
مراسم اهداي جايزه ملي جلال آل احمد هر سال مقارن با ايام تولد اين نويسنده توانا و صاحب سبك برگزار مي شود.

ماده ۹ـ تشكيل دبيرخانه:
بمنظور انجام كليه امور اداري و اجرايي از قبيل مكاتبه، سفارش آگهي، دريافت آثار، هماهنگي با هيأت علمي و هيأت داوران براي انجام امور مربوط، هماهنگي براي برگزاري جلسات و ... دبيرخانه جايزه ادبي جلال آل احمد در معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.

تبصره - انتخاب رئيس دبيرخانه توسط دبير هيأت امناء خواهد بود.

ماده ۱۰ـ وظايف دبيرخانه:

۱ـ۱۰ـ تهيه و درج آگهي فراخوان كتاب در رسانه هاي جمعي.

۲ـ۱۰ـ دريافت آثار ارسالي و طبقه بندي آن زير نظر هيأت علمي.

۳ـ۱۰ـ ارسال دعوت نامه براي برگزاري جلسات.

۴ـ۱۰ـ انجام امور تبليغي مراسم و امور مربوط به مكان برگزاري آن.

۵ـ۱۰ـ تهيه لوح و جوايز با نظر هيأت علمي.

۶ـ۱۰ـ انجام امور مالي مربوط به مراسم.

ماده ۱۱ـ مجري آيين نامه:
مجري اين آيين نامه براساس مصوبه جلسه ۹۴ شوراي هنر، معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده ۱۲ـ ارزش جوايز نفرات اول هر كدام از رشته هاي اين طرح، نشان ادبي جلال آل احمد بعلاوه ۱۱۰ سكه بهار آزادي خواهد بود.

تبصره (الحاقي 26/08/1394)– بر اساس نوع و كيفيت اثر، ميزان جايزه از حداقل تعداد 30 سكه تا حداكثر تعداد 110 سكه تمام بهار آزادي تعيين و اهدا مي شود.

ماده ۱۳ـ هزينه هاي لازم براي اجراي اين طرح به صورت تبصره اي در بودجه سالانه معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منظور مي گردد.

ماده ۱۴ـ اين آيين نامه در ۱۴ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۵۹۳ مورخ 23 /۸ /1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- محمود احمدي نژاد