قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب به دامپزشكان وزارت كشاورزي

مصوب 1363/08/29 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
به دامپزشكان وزارت كشاورزي
مصوب 1363,08,29

ماده واحده - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون به دامپزشكاني كه در استخدام دارند و بطور تمام وقت در‌خدمت بوده و از مطب شخصي استفاده نمي كنند حداكثر معادل نصف حقوق و فوق‌العاده شغل دريافتي، بعنوان حق محروميت از مطب به آنان پرداخت نمانيد. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 13/9/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي