اصلاح تصويب‎نامه موضوع پرداخت فوق‎العاده حق محروميت از مطب

مصوب 1384/02/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب‎نامه موضوع پرداخت فوق‎العاده حق محروميت از مطب
مصوب 1384,02,14

هيئت وزيران در جلسه مورخ14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 175535/101مورخ 23/9/1383سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و به استناد ماده(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
در تـصويـب‎نـامه شـماره11411/ت503هـ مـورخ 5/1/1374 قـبل از عـبارت « در دستـگاههاي مشمـول» واژه « شاغـل» جايگـزين واژه « كـه» مي‎شـود و پس از عبارت « كاركنان دولت» عبارت « كه آن را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور اجرا نموده‎اند و پستهاي سازماني آن در رشته‎هاي شغلي رسته‎هاي بهداشتي و درماني و مشاغـل دامپـزشـكي، كـشاورزي و يـا محيـط زيست تخصيص مي‎يابد» افزوده مي‎شود و عبارت « شاغل هستند» حذف مي‎گردد.

محمدرضا عارف - معاون اول رئيس‎ جمهور