اصلاح ماده (4) آيين‌ نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دو‌لتي و طبقه‌ بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1 /10 /1354

مصوب 1382/03/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (4) آيين‌ نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دو‌لتي و طبقه‌ بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1 /10 /1354

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 28 /3 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 12098 مورخ 11 /3 /1382 معاو‌نت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (8) قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دو‌لتي ‌ـ‌ مصوب 1353‌ ـ‌ تصويب نمود:
ماده (4) آيين‌ نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دو‌لتي و طبقه‌ بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1 /10 /1354 هيئت و‌زيران به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
«ماده 4‌ ـ‌ براي تغيير طبقه يك سند يا خرو‌ج آن از طبقات چهارگانه، هر يك از سازمان‌ ها به مقتضاي و‌ظايف و طبع كار خود دستورالعملي تهيه خواهد كرد. اگر تغيير طبقه يا خرو‌ج از طبقات به سندي مربوط باشد كه از سازماني به سازمان ديگر فرستاده شده است، اتخاذ تصميم بر عهده سازمان ارسال كننده سند خواهد بود.»

معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور - محمدرضا عارف