آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 7 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 200648 مورخ 26 /4 /1397 سازمان برنامه و كشور (با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,11,07

ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – شركت هاي دولتي: بنگاه هاي اقتصادي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - .

ب – نهادهاي عمومي غيردولتي: كليه دستگاه هاي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي – مصوب 1373 – با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين خاص به استثناي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي.

پ – سود قابل تقسيم: در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها و همچنين شركت هاي وابسته و تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي كه بر اساس قانون تجارت اداره مي شوند، سود قابل تقسيم بر اساس ماده (239) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347- و در خصوص ساير موارد، آن بخش از سودي كه طبق اساسنامه قابل تقسيم است.

ت – امور تحقيقاتي و توسعه فناوري: مصاديق امور تحقيقاتي و توسعه فناوري مندرج در دستورالعمل اجرايي ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، موضوع مصوبه شماره 2211 /12 /3 مورخ 19 /12 /1394 شوراي علوم، تحقيقات و فناوري.

ث – شورا: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.

ج – سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

چ – دبيرخانه: دبيرخانه شورا.

ماده 2 – شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند فهرست شركت هاي وابسته و تابعه خود را بر اساس چهارچوب اعلام شده توسط دبيرخانه تا پايان شهريورماه هر سال به دبيرخانه و سازمان اعلام كنند

ماده 3 – شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها موظفند در جلسه مجمع عمومي در تصويب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصويب و اختصاص حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسيم سال قبل براي امور تحقيقاتي و توسعه فناوري اقدام و حداكثر تا پايان مهلت قانوني مندرج در برنامه زمان بندي بخشنامه بودجه، ميزان آن را به دبيرخانه اعلام نمايند.

ماده 4 – كليه نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها موظفند در پيش بيني منابع و مصارف و تدوين بودجه سال بعد، ميزان منابع موضوع اين آيين نامه را منظور و اطلاعات مربوط را حداكثر تا پايان آذرماه هر سال به دبيرخانه اعلام كنند.

ماده 5 – سهم سه درصدي (3 %) موضوع اين آيين نامه در شركت هاي وابسته و تابعه شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، به نسبت درصد سهم نهاد مذكور در شركت منظور مي شود و ميزان آن توسط شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به سازمان و دبيرخانه اعلام مي شود.

ماده 6 – شركت هاي دولتي، نهادهاي غيردولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها موظفند فهرست امور تحقيقاتي و توسعه فناوري موضوع اين آيين نامه را با در نظر گرفتن معيارهاي زير حسب مورد به تصويب مجمع عمومي، هيئت امنا يا بالاترين مقام اجرايي برسانند:

الف – موارد مبتني بر اثربخشي و تحليل هزينه – فايده باشند.

ب – مسأله محور و كاربردي باشند و به راه حل هاي مشخص منتج شوند.

پ – در راستاي وظايف شركت دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها باشند.

تبصره – تجاري سازي فناوري هاي حاصل از اجراي امور تحقيقاتي و توسعه فناوري از محل منابع موضوع اين آيين نامه مجاز است.

ماده 7 – حسابرس و بازرس قانوني شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها موظفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالي و معاملاتي، بر نحوه مصرف اعتبارات موضوع اين آيين نامه نظارت و نتيجه را در گزارش حسابرسي منظور نمايند.

ماده 8 – شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات موضوع اين آيين نامه، شامل فهرست شركت هاي وابسته و تابعه خود و ميزان سود سه درصد (3 %) قابل تقسيم را به صورت مشخص در بودجه تفصيلي به سازمان اعلام كنند.

ماده 9 – شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها موظفند اعتبارات مربوط را در قالب سياست ها و اولويت هاي پژوهشي و فناوري مصوب شورا به مصرف برسانند.

ماده 10 – شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها موظفند فهرست امور تحقيقاتي و توسعه فناوري خود را كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه تأمين مالي مي شوند، به همراه هزينه كرد و ميزان پيشرفت آنها در سامانه سمات ثبت كنند.

تبصره – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب 1353 – و آيين نامه اجرايي آن – مصوب 1354 – طبق آيين نامه اجرايي تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده 11 – بالاترين مقام اجرايي شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي وابسته و تابعه آنها مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند.

ماده 12 – دبيرخانه موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد تهيه و به شورا و سازمان ارسال كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري