قانون امور حسبي

مصوب 1319/04/02 مجلس شوراي ملي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 102 . استخدام كشوري باب پنجم>فصل ششم>ماده 288
2 103 . امور بين المللي باب چهارم>ماده 116
3 باب پنجم>فصل نهم>ماده 359
4 باب پنجم>فصل نهم>ماده 340
5 104 . سازمانهاي دولتي باب پنجم>فصل دوم>ماده 170
6 باب پنجم>فصل دوم>ماده 171
7 104/10 . وظايف دادگستري باب اول>ماده 43
8 باب پنجم>فصل هشتم>ماده 332
9 باب هفتم>ماده 378
10 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح باب پنجم>فصل ششم>ماده 284
11 باب پنجم>فصل ششم>ماده 285
12 باب پنجم>فصل ششم>ماده 286
13 باب پنجم>فصل ششم>ماده 288
14 باب پنجم>فصل ششم>ماده 289
15 104/18 . وظايف كشور باب دوم>فصل دوم>ماده 55
16 باب پنجم>فصل دوم>ماده 170
17 باب پنجم>فصل دوم>ماده 171
18 104/4 . وظايف امور خارجه باب دوم>فصل اول>ماده 50
19 باب چهارم>ماده 114
20 باب چهارم>ماده 115
21 باب چهارم>ماده 116
22 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي باب پنجم>فصل ششم>ماده 288
23 باب پنجم>فصل ششم>ماده 289
24 105 . شهرداري باب دوم>فصل دوم>ماده 55
25 107 . دفتر اسناد رسمي باب پنجم>فصل دوم>ماده 170
26 باب پنجم>فصل دوم>ماده 171
27 باب پنجم>فصل ششم>ماده 277
28 باب پنجم>فصل ششم>ماده 281
29 باب پنجم>فصل ششم>ماده 291
30 باب پنجم>فصل هشتم>ماده 336
31 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان باب اول>ماده 46
32 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران باب دوم>فصل دوم>ماده 55
33 باب پنجم>فصل دوم>ماده 170
34 باب پنجم>فصل دوم>ماده 171
35 304 . معاملات و اموال دولتي باب پنجم>فصل دوم>ماده 168
36 باب پنجم>فصل دوم>ماده 169
37 401 . تجارت باب پنجم>فصل چهارم>ماده 217
38 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 226
39 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 227
40 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث پنجم>ماده 274
41 باب پنجم>فصل نهم>ماده 354
42 باب پنجم>فصل هشتم>ماده 333
43 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي باب چهارم>فصل سوم>ماده 138
44 باب چهارم>فصل سوم>ماده 139
45 باب چهارم>فصل چهارم>ماده 155
46 باب پنجم>فصل چهارم>ماده 224
47 باب پنجم>فصل نهم>ماده 343
48 باب پنجم>فصل دهم>ماده 361
49 باب هفتم>ماده 377
50 باب پنجم>فصل چهارم>ماده 210
51 باب پنجم>فصل چهارم>ماده 211
52 باب پنجم>فصل ششم>ماده 294
53 باب پنجم>فصل دهم>ماده 361
54 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي باب اول>ماده 47
55 602 . آيين دادرسي كيفري باب دوم>فصل دوم>ماده 56
56 603 . دادرسي و كيفر ارتش باب دوم>فصل دوم>ماده 56
57 605 . جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق باب دوم>فصل دوم>ماده 56
58 607 . جرايم مربوطبه دادسراهاو دادگاههاي انقلاب باب دوم>فصل دوم>ماده 56
59 609 . تخلفات و مجازاتهاي حرفه اي و صنفي باب دوم>فصل دوم>ماده 56
60 610 . تعزيرات حكومتي باب دوم>فصل دوم>ماده 56
61 701 . مدني باب دوم>فصل سوم>ماده 75
62 باب دوم>فصل چهارم>ماده 100
63 باب دوم>فصل چهارم>ماده 101
64 باب چهارم>ماده 103
65 باب چهارم>ماده 117
66 باب چهارم>ماده 118
67 باب چهارم>فصل سوم>ماده 143
68 باب چهارم>فصل سوم>ماده 144
69 باب چهارم>فصل سوم>ماده 147
70 باب چهارم>فصل سوم>ماده 151
71 باب چهارم>فصل سوم>ماده 152
72 باب چهارم>فصل دوم>ماده 133
73 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 226
74 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 229
75 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 230
76 باب پنجم>فصل پنجم>مبحث اول>ماده 231
77 باب پنجم>فصل ششم>ماده 276
78 باب پنجم>فصل ششم>ماده 291
79 باب پنجم>فصل هفتم>ماده 326
80 702 . آيين دادرسي مدني
81 703 . امور حسبي
82 705 . ثبت اسناد و املاك باب پنجم>فصل چهارم>ماده 215
83 باب پنجم>فصل ششم>ماده 291
84 708 . اتباع خارجه باب پنجم>فصل نهم