قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي
2 102 . استخدام كشوري فصل پنجم>ماده 95
3 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 2
4 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 4
5 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 1
6 فصل سوم>ماده 71>بند 31
7 فصل >بخش ب>ماده 28
8 فصل >بخش ب>ماده 28
9 فصل >بخش ب>ماده 28
10 فصل >بخش ب>ماده 28
11 فصل >بخش ب>ماده 28
12 102/1 . حمايتهاي تاميني كاركنان دولت فصل سوم>ماده 71>بند 30
13 104 . سازمانهاي دولتي فصل اول>ماده 10
14 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
15 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) فصل اول>ماده 7>تبصره
16 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما فصل پنجم>ماده 92
17 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) فصل اول>ماده 10
18 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 6
19 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل سوم>ماده 77
20 فصل پنجم>ماده 98
21 فصل پنجم>ماده 97
22 104/39 . وظايف قوه قضاييه فصل چهارم>ماده 81>تبصره
23 فصل چهارم>ماده 79>بند 3
24 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 4
25 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 5
26 105 . شهرداري
27 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران فصل چهارم>ماده 80>تبصره 1
28 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 4
29 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 5
30 فصل >بخش ب>ماده 28
31 فصل >بخش ب>ماده 28
32 فصل >بخش ب>ماده 28
33 فصل >بخش ب>ماده 28
34 فصل >بخش ب>ماده 28
35 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي فصل اول>ماده 10
36 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
37 203 . انتخابات
38 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل اول>ماده 10
39 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 6
40 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل سوم>ماده 77
41 فصل سوم>ماده 77>تبصره
42 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل >بخش د>ماده 58>تبصره
43 602 . آيين دادرسي كيفري فصل چهارم>ماده 81>تبصره
44 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 2
45 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 2>تبصره 1
46 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 4
47 فصل سوم>ماده 71>بند 30
48 فصل سوم>ماده 71>بند 31
49 702 . آيين دادرسي مدني فصل چهارم>ماده 81>تبصره
50 فصل چهارم>ماده 80>تبصره 6
51 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) فصل چهارم>ماده 82>تبصره 1
52 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 2
53 فصل چهارم>ماده 82>تبصره 4
54 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 1
55 فصل چهارم>ماده 82 مكرر 1>تبصره
56 فصل چهارم>ماده 81
57 فصل چهارم>ماده 80
58 فصل چهارم>ماده 79>تبصره 1
59 فصل چهارم>ماده 80
60 717 . ديوان عدالت اداري فصل چهارم>ماده 82>تبصره 3