قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي
2 102 . استخدام كشوري فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
3 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10>تبصره
4 فصل چهارم>ماده 45>بند 1
5 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 51
6 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54
7 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58
8 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
9 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59
10 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
11 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 61
12 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
13 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
14 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64>تبصره
15 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
16 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70
17 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 1
18 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 2
19 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76
20 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76>تبصره
21 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
22 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
23 فصل هشتم>ماده 88
24 فصل هشتم>ماده 90
25 فصل هشتم>ماده 91
26 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54
27 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58
28 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
30 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
31 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59
32 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
33 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 61
34 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
35 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64>تبصره
36 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
37 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 1
38 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 2
39 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70
40 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76>تبصره
41 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76
42 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
43 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
44 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
45 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
46 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
47 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
48 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
49 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
50 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
51 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
52 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
53 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
54 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
55 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
56 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
57 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
58 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
59 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
60 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
61 فصل هشتم>ماده 86
62 فصل هشتم>ماده 87
63 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
64 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
65 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
66 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
67 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
68 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
69 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
70 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
71 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
72 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
73 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
74 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
75 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
76 104/10 . وظايف دادگستري فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
77 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
78 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
79 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
80 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
81 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
82 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
83 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
84 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
85 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
86 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
87 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
88 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
89 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
90 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
91 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
92 فصل هشتم>ماده 86
93 فصل هشتم>ماده 87
94 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
95 فصل نهم>ماده 95
96 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
97 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
98 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
99 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
100 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
101 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
102 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
103 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
104 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
105 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
106 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
107 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
108 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
109 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
110 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
111 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
112 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
113 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
114 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
115 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
116 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
117 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
118 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
119 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
120 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
121 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
122 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
123 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
124 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
125 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
126 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
127 فصل هشتم>ماده 86
128 فصل هشتم>ماده 87
129 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
130 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
131 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
132 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
133 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
134 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
135 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
136 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
137 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
138 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
139 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
140 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
141 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
142 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
143 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
144 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
145 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
146 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
147 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
148 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
149 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
150 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
151 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
152 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
153 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
154 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
155 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
156 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
157 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
158 فصل هشتم>ماده 86
159 فصل هشتم>ماده 87
160 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
161 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
162 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
163 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
164 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
165 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
166 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
167 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
168 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
169 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
170 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
171 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
172 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
173 104/18 . وظايف كشور فصل اول>ماده 1>تبصره 1
174 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
175 فصل دوم>مبحث ج>ماده 20
176 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
177 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
178 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
179 فصل سوم>مبحث ب>ماده 42
180 فصل سوم>مبحث ب>ماده 43
181 فصل چهارم>ماده 45>بند 8>تبصره
182 فصل چهارم>ماده 48
183 فصل چهارم>ماده 49
184 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
185 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
186 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
187 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
188 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
189 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62
190 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
191 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
192 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
193 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
194 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 84
195 فصل نهم>ماده 94
196 فصل نهم>ماده 95
197 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
198 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
199 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
200 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
201 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
202 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
203 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
204 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62
205 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
206 فصل نهم>ماده 94
207 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
208 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
209 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
210 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
211 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
212 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
213 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
214 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
215 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
216 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
217 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
218 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
219 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
220 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
221 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
222 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
223 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
224 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
225 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
226 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
227 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
228 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 78>تبصره 1
229 فصل هشتم>ماده 86
230 فصل هشتم>ماده 87
231 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
232 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
233 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
234 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
235 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
236 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
237 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
238 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
239 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
240 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
241 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل ششم>ماده 55>بند 26>تبصره 4
242 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
243 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
244 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
245 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 85
246 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
247 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
248 105 . شهرداري
249 107 . دفتر اسناد رسمي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
250 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
251 111 . نظام صنفي فصل چهارم>ماده 45>بند 5
252 فصل چهارم>ماده 45>بند 14
253 فصل ششم>ماده 55>بند 3
254 فصل ششم>ماده 55>بند 3
255 فصل ششم>ماده 55>بند 16
256 فصل ششم>ماده 55>بند 11
257 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
258 114 . استخدام نيروهاي مسلح فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
259 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
260 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6>تبصره 1
261 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
262 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
263 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14>تبصره
264 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
265 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
266 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
267 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
268 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
269 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
270 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
271 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
272 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
273 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
274 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
275 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
276 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
277 فصل سوم>مبحث ب>ماده 38
278 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
279 فصل سوم>مبحث ب>ماده 44
280 فصل چهارم>ماده 48
281 فصل چهارم>ماده 49
282 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
283 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
284 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
285 فصل ششم>ماده 55>بند 8
286 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67>تبصره
287 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 72
288 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
289 فصل هشتم>ماده 86
290 فصل هشتم>ماده 87
291 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
292 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6>تبصره 1
293 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
294 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
295 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
296 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
297 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
298 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
299 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
300 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
301 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
302 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
303 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
304 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 72
305 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
306 فصل ششم>ماده 55>بند 8
307 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
308 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14>تبصره
309 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
310 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
311 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
312 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
313 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
314 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
315 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
316 202 . تامين اجتماعي فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
317 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
318 206 . كار فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
319 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
320 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
321 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
322 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
323 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
324 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
325 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
326 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
327 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
328 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
329 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
330 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
331 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
332 فصل هشتم>ماده 86
333 فصل هشتم>ماده 87
334 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
335 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
336 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
337 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
338 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
339 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
340 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
341 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
342 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
343 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
344 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
345 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
346 207 . بهداشت و درمان فصل چهارم>ماده 45>بند 6
347 فصل چهارم>ماده 45>بند 10
348 فصل ششم>ماده 55>بند 4
349 فصل ششم>ماده 55>بند 6
350 فصل ششم>ماده 55>بند 4
351 فصل ششم>ماده 55>بند 6
352 فصل ششم>ماده 55>بند 6
353 فصل ششم>ماده 55>بند 20
354 فصل ششم>ماده 55>بند 15
355 فصل ششم>ماده 55>بند 20
356 فصل ششم>ماده 55>بند 20
357 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
358 301 . بودجه فصل چهارم>ماده 45>بند 2
359 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 65
360 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67
361 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67>تبصره
362 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
363 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
364 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 69
365 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 73
366 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
367 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
368 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
369 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
370 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 69
371 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
372 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
373 302 . ماليات فصل ششم>ماده 55>بند 10
374 303 . وام وكمك بلاعوض فصل چهارم>ماده 45>بند 19
375 فصل ششم>ماده 55>بند 10
376 304 . معاملات و اموال دولتي فصل چهارم>ماده 45>بند 3
377 فصل چهارم>ماده 45>بند 3
378 305 . محاسبات عمومي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 79
379 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 79
380 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
381 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
382 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
383 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
384 308/1 . عوارض غير دولتي فصل چهارم>ماده 45>بند 8
385 فصل چهارم>ماده 45>بند 8>تبصره
386 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
387 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 75
388 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 78
389 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
390 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 81
391 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
392 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 81
393 فصل چهارم>ماده 45>بند 8
394 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
395 401 . تجارت فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
396 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
397 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
398 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
399 402 . راه و ترابري فصل چهارم>ماده 45>بند 13
400 407 . آب و نيرو فصل چهارم>ماده 45>بند 13
401 فصل چهارم>ماده 45>بند 16
402 412 . كشاورزي و روستايي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
403 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
404 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
405 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 71
406 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
407 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
408 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
409 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
410 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
411 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
412 فصل هشتم>ماده 86
413 فصل هشتم>ماده 87
414 فصل هشتم>ماده 88
415 فصل هشتم>ماده 89
416 فصل هشتم>ماده 90
417 فصل هشتم>ماده 92
418 فصل هشتم>ماده 91
419 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
420 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
421 602 . آيين دادرسي كيفري فصل ششم>ماده 55>بند 7
422 فصل هشتم>ماده 91
423 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان فصل هشتم>ماده 88
424 فصل هشتم>ماده 90
425 فصل هشتم>ماده 91
426 703 . امور حسبي فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
427 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
428 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
429 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
430 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) فصل چهارم>ماده 45>بند 5
431 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
432 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
433 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
434 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) فصل چهارم>ماده 45>بند 18