قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي
2 102 . استخدام كشوري فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
3 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10>تبصره
4 فصل چهارم>ماده 45>بند 1
5 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 51
6 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54
7 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58
8 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
9 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59
10 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
11 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 61
12 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
13 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54
14 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58
15 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
16 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59
17 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
18 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 61
19 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
20 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
21 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
22 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64>تبصره
23 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64>تبصره
24 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
25 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
26 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70
27 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70
28 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 1
29 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 1
30 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 2
31 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 70>تبصره 2
32 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76
33 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76
34 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76>تبصره
35 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 76>تبصره
36 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
37 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
38 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
39 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82>تبصره 1
40 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
41 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
42 فصل هشتم>ماده 88
43 فصل هشتم>ماده 90
44 فصل هشتم>ماده 91
45 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
46 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
47 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
48 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
49 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
50 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
51 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
52 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
53 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
54 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
55 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
56 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
57 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
58 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
59 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
60 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
61 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
62 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
63 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
64 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
65 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
66 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
67 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
68 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
69 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
70 فصل هشتم>ماده 86
71 فصل هشتم>ماده 87
72 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
73 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
74 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
75 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
76 104/10 . وظايف دادگستري فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
77 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
78 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
79 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
80 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
81 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
82 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
83 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
84 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
85 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
86 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
87 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
88 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
89 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
90 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
91 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
92 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
93 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
94 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
95 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15>تبصره 1
96 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
97 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
98 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
99 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
100 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
101 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
102 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
103 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
104 فصل هشتم>ماده 86
105 فصل هشتم>ماده 87
106 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
107 فصل نهم>ماده 95
108 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
109 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
110 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
111 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
112 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
113 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
114 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
115 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
116 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
117 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
118 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
119 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
120 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
121 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
122 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
123 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
124 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
125 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
126 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
127 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
128 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
129 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
130 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
131 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
132 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
133 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
134 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
135 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
136 فصل هشتم>ماده 86
137 فصل هشتم>ماده 87
138 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
139 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
140 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
141 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
142 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
143 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
144 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
145 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
146 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
147 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
148 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
149 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
150 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
151 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
152 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
153 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
154 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
155 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
156 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
157 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
158 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
159 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
160 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
161 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
162 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
163 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
164 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
165 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
166 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
167 فصل هشتم>ماده 86
168 فصل هشتم>ماده 87
169 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
170 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
171 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
172 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
173 104/18 . وظايف كشور فصل اول>ماده 1>تبصره 1
174 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
175 فصل دوم>مبحث ج>ماده 20
176 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
177 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
178 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
179 فصل سوم>مبحث ب>ماده 42
180 فصل سوم>مبحث ب>ماده 43
181 فصل چهارم>ماده 45>بند 8>تبصره
182 فصل چهارم>ماده 48
183 فصل چهارم>ماده 49
184 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
185 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
186 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
187 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
188 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
189 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62
190 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
191 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
192 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
193 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
194 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
195 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
196 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
197 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
198 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 58>تبصره 1
199 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 60
200 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 62
201 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 63
202 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 64
203 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
204 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
205 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
206 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
207 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
208 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 83
209 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 84
210 فصل نهم>ماده 94
211 فصل نهم>ماده 94
212 فصل نهم>ماده 95
213 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
214 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
215 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
216 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
217 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
218 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
219 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
220 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
221 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
222 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
223 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
224 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
225 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
226 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
227 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
228 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
229 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
230 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
231 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
232 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
233 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
234 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
235 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
236 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 78>تبصره 1
237 فصل هشتم>ماده 86
238 فصل هشتم>ماده 87
239 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
240 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
241 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل ششم>ماده 55>بند 26>تبصره 4
242 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
243 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
244 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
245 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 2
246 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 85
247 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
248 105 . شهرداري
249 107 . دفتر اسناد رسمي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
250 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
251 111 . نظام صنفي فصل چهارم>ماده 45>بند 5
252 فصل چهارم>ماده 45>بند 14
253 فصل ششم>ماده 55>بند 3
254 فصل ششم>ماده 55>بند 3
255 فصل ششم>ماده 55>بند 11
256 فصل ششم>ماده 55>بند 16
257 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
258 114 . استخدام نيروهاي مسلح فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
259 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
260 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6>تبصره 1
261 فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
262 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
263 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14>تبصره
264 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
265 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
266 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
267 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
268 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
269 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
270 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
271 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
272 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
273 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
274 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
275 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
276 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
277 فصل سوم>مبحث ب>ماده 38
278 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
279 فصل سوم>مبحث ب>ماده 44
280 فصل چهارم>ماده 48
281 فصل چهارم>ماده 49
282 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
283 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
284 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
285 فصل ششم>ماده 55>بند 8
286 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6
287 فصل دوم>مبحث الف>ماده 6>تبصره 1
288 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
289 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
290 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14>تبصره
291 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
292 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
293 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
294 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
295 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
296 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
297 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
298 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
299 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
300 فصل سوم>مبحث ب>ماده 41
301 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 50
302 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
303 فصل پنجم>مبحث 2>ماده 54>تبصره
304 فصل ششم>ماده 55>بند 8
305 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67>تبصره
306 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 72
307 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 72
308 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
309 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
310 فصل هشتم>ماده 86
311 فصل هشتم>ماده 87
312 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
313 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
314 فصل پنجم>مبحث 1>ماده 52
315 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
316 202 . تامين اجتماعي فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
317 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
318 206 . كار فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
319 فصل دوم>مبحث ج>ماده 17
320 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
321 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
322 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
323 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
324 فصل دوم>مبحث د>ماده 25
325 فصل دوم>مبحث د>ماده 27
326 فصل دوم>مبحث د>ماده 28
327 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
328 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
329 فصل دوم>مبحث د>ماده 31
330 فصل دوم>مبحث د>ماده 32
331 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
332 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
333 فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
334 فصل دوم>مبحث ج>ماده 21
335 فصل دوم>مبحث ج>ماده 22
336 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
337 فصل دوم>مبحث د>ماده 24
338 فصل دوم>مبحث د>ماده 29
339 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
340 فصل هفتم>مبحث 1>ماده 59>تبصره
341 فصل هشتم>ماده 86
342 فصل هشتم>ماده 87
343 فصل هشتم>ماده 89>تبصره
344 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
345 فصل دوم>مبحث د>ماده 30
346 207 . بهداشت و درمان فصل چهارم>ماده 45>بند 6
347 فصل چهارم>ماده 45>بند 10
348 فصل ششم>ماده 55>بند 4
349 فصل ششم>ماده 55>بند 6
350 فصل ششم>ماده 55>بند 4
351 فصل ششم>ماده 55>بند 6
352 فصل ششم>ماده 55>بند 6
353 فصل ششم>ماده 55>بند 15
354 فصل ششم>ماده 55>بند 20
355 فصل ششم>ماده 55>بند 20
356 فصل ششم>ماده 55>بند 20
357 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل دوم>مبحث ب>ماده 10
358 301 . بودجه فصل چهارم>ماده 45>بند 2
359 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 65
360 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67
361 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 67>تبصره
362 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
363 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
364 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
365 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68>تبصره 1
366 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 69
367 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 69
368 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 73
369 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
370 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80>تبصره 1
371 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 68
372 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
373 302 . ماليات فصل ششم>ماده 55>بند 10
374 303 . وام وكمك بلاعوض فصل چهارم>ماده 45>بند 19
375 فصل ششم>ماده 55>بند 10
376 304 . معاملات و اموال دولتي فصل چهارم>ماده 45>بند 3
377 فصل چهارم>ماده 45>بند 3
378 305 . محاسبات عمومي فصل هفتم>مبحث 2>ماده 79
379 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 79
380 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
381 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
382 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
383 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 82
384 308/1 . عوارض غير دولتي فصل چهارم>ماده 45>بند 8
385 فصل چهارم>ماده 45>بند 8>تبصره
386 فصل چهارم>ماده 45>بند 8
387 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
388 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 74>تبصره
389 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 75
390 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 78
391 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
392 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 81
393 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 81
394 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 80
395 401 . تجارت فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
396 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
397 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
398 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
399 402 . راه و ترابري فصل چهارم>ماده 45>بند 13
400 407 . آب و نيرو فصل چهارم>ماده 45>بند 13
401 فصل چهارم>ماده 45>بند 16
402 412 . كشاورزي و روستايي فصل دوم>مبحث ج>ماده 15
403 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
404 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
405 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
406 فصل دوم>مبحث ج>ماده 14
407 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
408 فصل دوم>مبحث د>ماده 23
409 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 71
410 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
411 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
412 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
413 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
414 فصل هشتم>ماده 86
415 فصل هشتم>ماده 87
416 فصل هشتم>ماده 88
417 فصل هشتم>ماده 89
418 فصل هشتم>ماده 90
419 فصل هشتم>ماده 91
420 فصل هشتم>ماده 92
421 602 . آيين دادرسي كيفري فصل ششم>ماده 55>بند 7
422 فصل هشتم>ماده 91
423 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان فصل هشتم>ماده 88
424 فصل هشتم>ماده 90
425 فصل هشتم>ماده 91
426 703 . امور حسبي فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
427 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
428 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
429 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
430 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) فصل چهارم>ماده 45>بند 5
431 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
432 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
433 فصل هفتم>مبحث 2>ماده 77
434 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) فصل چهارم>ماده 45>بند 18