قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358/09/12 همه پرسي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي فصل اول>اصل هفتم
2 فصل اول>اصل دوازدهم
3 فصل هفتم>اصل يكصدم
4 فصل هفتم>اصل يكصد و يكم
5 فصل هفتم>اصل يكصد و دوم
6 فصل هفتم>اصل يكصد و چهارم
7 فصل هفتم>اصل يكصد و ششم
8 102 . استخدام كشوري فصل اول>اصل سوم>بند 10
9 فصل اول>اصل چهارم
10 فصل دوم>اصل هفدهم
11 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 3
12 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
13 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم
14 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
15 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم
16 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1
17 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 4
18 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 6
19 103 . امور بين المللي فصل اول>اصل سوم>بند 15
20 فصل اول>اصل سوم>بند 16
21 فصل اول>اصل يازدهم
22 فصل دهم
23 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 8
24 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم
25 فصل دهم>اصل يكصد وپنجاه و دوم
26 فصل دهم>اصل يكصد وپنجاه و چهارم
27 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم
28 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست وهشتم
29 103/1 . قراردادهاي دوجانبه فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و سوم
30 103/2 . قراردادهاي چند جانبه غير منطقه اي فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و سوم
31 103/3 . قراردادهاي چند جانبه منطقه اي فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و سوم
32 103/4 . معاهدات و كنوانسيونها فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و سوم
33 103/6 . امور مرزي فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هشتم
34 104 . سازمانهاي دولتي فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 1
35 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
36 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هفتم
37 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم
38 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1
39 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 4
40 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 8
41 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 6
42 104/10 . وظايف دادگستري فصل پنجم>اصل پنجاه و هفتم
43 فصل پنجم>اصل شصت و يكم
44 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم
45 فصل يازدهم
46 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم
47 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 1
48 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 2
49 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 11
50 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم
51 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و نهم
52 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و دوم
53 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم
54 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و هفتم
55 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم
56 فصل يازدهم>اصل يكصد وهفتاد و چهارم
57 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم
58 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم>تفسير 1
59 فصل يازدهم>اصل يكصد وهفتاد و چهارم>تفسير
60 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم>تفسير 2
61 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم>تفسير
62 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم
63 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
64 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
65 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 2
66 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 8
67 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فصل نهم>مبحث سوم
68 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
69 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و سوم
70 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و چهل و چهارم
71 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و پنجاهم
72 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
73 104/18 . وظايف كشور فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
74 104/2 . وظايف اطلاعات فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
75 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و هشتم
76 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم
77 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
78 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم
79 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم>تفسير 2
80 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم
81 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
82 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم
83 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم
84 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
85 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
86 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 2
87 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 4
88 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم
89 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم>تفسير
90 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) فصل چهارم>اصل پنجاه و چهارم
91 فصل پنجم>اصل پنجاه و هفتم
92 فصل پنجم>اصل پنجاه و نهم
93 فصل ششم>مبحث اول
94 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و هشتم
95 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم
96 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم
97 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 9
98 فصل نهم
99 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هجدهم
100 فصل ششم
101 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم
102 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم
103 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و سوم
104 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم
105 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وپنجم
106 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم
107 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هفتم
108 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هشتم
109 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم
110 فصل هفتم>اصل يكصد و دوم
111 فصل هشتم>اصل يكصد و هشتم
112 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم
113 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم
114 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ودوم
115 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
116 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم
117 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم
118 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم
119 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
120 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
121 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1
122 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 5
123 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 7
124 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل اول>اصل سوم
125 فصل اول>اصل هشتم
126 فصل اول>اصل يازدهم
127 فصل اول>اصل چهاردهم
128 فصل سوم>اصل بيست و يكم
129 فصل سوم>اصل بيست وهشتم
130 فصل سوم>اصل بيست ونهم
131 فصل سوم>اصل سي ام
132 فصل چهارم>اصل چهل و نهم
133 فصل پنجم>اصل پنجاه و هفتم
134 فصل پنجم>اصل شصتم
135 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد و پنجاه ويكم
136 فصل هفتم>اصل يكصد و دوم
137 فصل هفتم>اصل يكصد و سوم
138 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم>تفسير 1
139 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم
140 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و سوم
141 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و چهارم
142 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
143 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم
144 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هفتم
145 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم
146 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم
147 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
148 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1
149 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 4
150 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 7
151 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 2
152 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 4
153 104/37 . وظايف مجلس خبرگان فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم
154 فصل هشتم>اصل يكصد و هفتم
155 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري فصل هشتم
156 فصل پنجم>اصل شصتم
157 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
158 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم
159 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هفتم
160 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم
161 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم
162 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
163 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
164 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم>تفسير
165 104/4 . وظايف امور خارجه فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست وهشتم
166 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري فصل يازدهم
167 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هفتم
168 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 3
169 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
170 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم
171 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و دوم
172 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و سوم
173 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم
174 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و دوم
175 فصل يازدهم>اصل يكصد وهفتاد و چهارم
176 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 1
177 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم>تفسير
178 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 2
179 114 . استخدام نيروهاي مسلح فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد وچهل و نهم
180 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 3
181 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
182 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و پنجم
183 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و نهم
184 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران فصل هفتم>اصل يكصد و سوم
185 201 . اساسي
186 202 . تامين اجتماعي فصل اول>اصل سوم>بند 12
187 فصل سوم>اصل بيست ونهم
188 فصل سوم>اصل بيست و يكم>بند 4
189 203 . انتخابات فصل اول>اصل ششم
190 فصل پنجم>اصل پنجاه و نهم
191 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و چهارم
192 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هفدهم
193 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هجدهم
194 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و نوزدهم
195 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيستم
196 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و نوزدهم
197 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيستم
198 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي فصل اول>اصل سوم>بند 11
199 فصل اول>اصل سوم>بند 13
200 فصل اول>اصل چهارم
201 فصل اول>اصل نهم
202 فصل نهم>مبحث سوم
203 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و ششم
204 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و هفتم
205 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و هشتم
206 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و پنجاه ويكم
207 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم
208 206 . كار فصل سوم>اصل بيست وهشتم
209 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 2
210 فصل اول>اصل سوم>بند 12
211 فصل سوم>اصل سي و يكم
212 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 3
213 207 . بهداشت و درمان فصل اول>اصل سوم>بند 12
214 فصل چهارم>اصل چهل و سوم
215 فصل هفتم>اصل يكصدم
216 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 1
217 209 . حفاظت محيط زيست فصل چهارم>اصل پنجاهم
218 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) فصل سوم>اصل بيست و ششم
219 فصل سوم>اصل بيست وهفتم
220 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل اول>اصل هفتم
221 فصل پنجم>اصل پنجاه و نهم
222 فصل ششم>مبحث اول
223 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 2
224 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هفتم>تفسير
225 فصل ششم
226 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم
227 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم
228 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و دوم
229 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و سوم
230 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم
231 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وپنجم
232 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم
233 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هفتم
234 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هشتم
235 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم
236 فصل هفتم>اصل يكصد و دوم
237 فصل هشتم>اصل يكصد و هشتم
238 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ودوم
239 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم
240 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم
241 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم
242 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم
243 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم
244 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1
245 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 5
246 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 7
247 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 3
248 301 . بودجه فصل چهارم>اصل چهل و هشتم
249 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم
250 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 2
251 302 . ماليات فصل چهارم>اصل پنجاه و يكم
252 303 . وام وكمك بلاعوض فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتادم
253 304 . معاملات و اموال دولتي فصل چهارم>اصل چهل و نهم
254 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي ونهم
255 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد وچهل و هشتم
256 فصل چهارم>اصل چهل و پنجم
257 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و يكم
258 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و هشتم
259 305 . محاسبات عمومي فصل چهارم>اصل پنجاه و سوم
260 فصل چهارم>اصل پنجاه و چهارم
261 401 . تجارت فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
262 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 6
263 402 . راه و ترابري فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
264 404 . صنايع فصل اول>اصل سوم>بند 13
265 فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
266 فصل هفتم>اصل يكصد و چهارم
267 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 6
268 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 9
269 405 . برنامه هاي عمراني فصل هفتم>اصل يكصدم
270 فصل چهارم>اصل چهل و سوم
271 فصل هفتم>اصل يكصد و يكم
272 406 . معادن فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
273 407 . آب و نيرو فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
274 409 . بانكي و پولي فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
275 412 . كشاورزي و روستايي فصل اول>اصل سوم>بند 13
276 فصل سوم>اصل سي و يكم
277 فصل هفتم>اصل يكصد و چهارم
278 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 9
279 415 . دريايي فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
280 416 . هواپيمايي فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
281 422 . امور تعاوني فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 2
282 فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
283 424 . دام و طيور فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 9
284 425 . سرمايه گذاري فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 8
285 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و يكم
286 فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و سوم
287 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني فصل اول>اصل سوم>بند 3
288 فصل سوم>اصل سي ام
289 فصل چهارم>اصل چهل و سوم
290 فصل هفتم>اصل يكصدم
291 فصل دوم>اصل پانزدهم
292 فصل دوم>اصل شانزدهم
293 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 1
294 502 . آموزش عالي و تحقيقات فصل اول>اصل سوم>بند 4
295 فصل سوم>اصل سي ام
296 504 . فرهنگ و هنر فصل اول>اصل سوم>بند 1
297 فصل اول>اصل سوم>بند 4
298 فصل اول>اصل چهارم
299 فصل دوم
300 فصل هفتم>اصل يكصدم
301 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست ونهم
302 فصل دوم>اصل پانزدهم
303 فصل دوم>اصل هفدهم
304 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست ونهم
305 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي فصل اول>اصل سوم>بند 2
306 فصل سوم>اصل بيست و چهارم
307 فصل چهارم>اصل چهل و چهارم
308 فصل دوازدهم
309 فصل دوم>اصل پانزدهم
310 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم
311 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل اول>اصل چهارم
312 فصل سوم>اصل بيست ودوم
313 فصل سوم>اصل بيست و سوم
314 فصل سوم>اصل بيست و پنجم
315 فصل سوم>اصل سي ودوم
316 فصل سوم>اصل سي و سوم
317 فصل سوم>اصل سي و هفتم
318 فصل سوم>اصل سي و هشتم
319 فصل سوم>اصل سي و نهم
320 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت ونهم
321 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم
322 602 . آيين دادرسي كيفري فصل سوم>اصل سي و چهارم
323 فصل سوم>اصل سي و پنجم
324 فصل سوم>اصل سي و ششم
325 فصل سوم>اصل سي و هشتم
326 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و پنجم
327 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و هفتم
328 فصل يازدهم>اصل يكصد وشصت و هشتم
329 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و يكم
330 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و دوم
331 فصل اول>اصل سوم>بند 14
332 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>بند 4
333 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>بند 5
334 فصل سوم>اصل بيست و يكم>بند 3
335 فصل سوم>اصل سي ودوم
336 فصل سوم>اصل سي و سوم
337 فصل سوم>اصل سي و نهم
338 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و نهم
339 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و ششم
340 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم
341 603 . دادرسي و كيفر ارتش فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و دوم
342 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و دوم>تفسير
343 609 . تخلفات و مجازاتهاي حرفه اي و صنفي فصل يازدهم>اصل يكصد وشصت و هشتم
344 610 . تعزيرات حكومتي فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 5
345 701 . مدني فصل اول>اصل چهارم
346 فصل اول>اصل دوازدهم
347 فصل اول>اصل سيزدهم
348 فصل سوم>اصل چهل و يكم
349 فصل چهارم>اصل چهل و ششم
350 فصل چهارم>اصل چهل و هفتم
351 فصل چهارم>اصل چهل و نهم
352 فصل سوم>اصل چهلم
353 فصل چهارم>اصل چهل و پنجم
354 702 . آيين دادرسي مدني فصل سوم>اصل سي و چهارم
355 فصل سوم>اصل سي و پنجم
356 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و پنجم
357 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و هفتم
358 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و يكم
359 فصل اول>اصل سوم>بند 14
360 فصل اول>اصل دوازدهم
361 فصل سوم>اصل بيست و يكم>بند 3
362 فصل سوم>اصل سي و هشتم
363 فصل هفتم>اصل يكصد و ششم
364 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و نهم
365 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و ششم
366 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم
367 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم
368 703 . امور حسبي فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>بند 1
369 708 . اتباع خارجه فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و يكم
370 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد وچهل و پنجم
371 فصل دهم>اصل يكصد و پنجاه و پنجم
372 فصل سوم>اصل چهل و دوم
373 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و پنجم
374 713 . حمايت خانواده فصل اول>اصل دهم
375 فصل سوم>اصل بيست و يكم
376 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 1
377 715 . مسكن فصل اول>اصل سوم>بند 12
378 فصل سوم>اصل سي و يكم
379 فصل چهارم>اصل چهل و سوم
380 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>بند 1
381 717 . ديوان عدالت اداري فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم
382 718 . داوري فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي ونهم
383 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم