بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات فلزات (شمش آلومينيوم)

مصوب 1400/06/10 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 404 . صنايع
2 421 . واردات و صادرات