اصلاح آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 1400/2/7

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران