بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/07 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 301 . بودجه