بخشنامه گمرك در خصوص تعيين تكليف اظهار نامه هاي صادراتي در جريان

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 410 . امور گمركي
2 421 . واردات و صادرات