بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران

مصوب 1399/11/15 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره