نظر مشورتي 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره