بخشنامه امور مالياتي درخصوص قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1399/10/22 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره