بخشنامه درخصوص معافيت هايا نرخ صفر مالياتي

مصوب 1399/10/17 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره