تصويب نامه در خصوص الحاق يك بند به ماده 3 اساسنامه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي