تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان جالق و بخش كله گان در استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران