مصوبه درخصوص ايجاد 186 پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره