مصوبه درخصوص علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره