تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران