تصويب نامه در خصوص انتشار اوراق خريد دين كالايي مصالح ساختماني

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران