بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاح مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره