بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1399/08/14 سازمان امور مالياتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 302 . ماليات