تصويب نامه درخصوص تغييرات تقسيماتي بخش خرم آباد شهرستان تنكابن استان مازندران

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران