رأي وحدت رويه شماره 797 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي

مصوب 1399/07/08


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره