اصلاح تصويب نامه شماره 887/ت57512هـ مورخ 1399/1/6 درباره «در مورد ورود و ترخيص دو دستگاه خودرو بالاي 2500 سي سي توسط دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر»

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران