اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 20180/ ت56538هـ مورخ 24/ 2/ 1398 [در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»]

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران