تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

مصوب 1399/05/01 وزارت امور اقتصادي و دارايي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره