تصويب نامه در خصوص افزايش سهم شناور آزاد شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و صندوق بازنشستگي

مصوب 1399/04/22 هيات وزيران