لغو تصويب نامه شماره 4688/ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [موضوع تصويب نامه اصلاح ماده 15 اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ]

مصوب 1399/04/18 هيات وزيران