تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اضافه نمودن واژه (و شماره گذاري) بعد از واژه (فروش) در تصميم نامه شماره 37584/234422 مورخ 29 بهمن 1390

مصوب 1399/04/07 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره