اصلاح تصميم نامه شماره 234422/ 37584 مورخ 1390/11/29

مصوب 1399/04/04 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 304 . معاملات و اموال دولتي