تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ يكصد ميليارد ريال اعتبار هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه بابت تامين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره